0 продукта - 0,00 лв.
Нямате продукти в количката.

Общи условия

 • Връщане на стока

  В случай, че не сте удовлетворени от доставените продукти, които сте закупили от нас, чрез електронния ни магазин, можете, без да посочвате конкретна причина, в срок от 14 календарни дни от получаването на доставката да се откажете от сключения договор и да върнете закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са Ви били доставени и ние ще възстановим заплатената от Вас сума в срок не по-късно от 30 календарни дни от упражняването на това Ваше право. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането, в срок от 30 работни дни.

  Доставка

  За поръчки, направени от понеделник до петък от 08:00 до 16:00 ч. ще получите потвърждение и срок за доставка в рамките на същия ден. Поръчки, направени извън посоченото работно време или в неделя се обработват и потвърждават на следващия работен ден.

  Доставката се осъществява в рамките на 2 работни дни.

  Права и задължение на страните

  ЖИЖО-82 има право и се задължава:

  • Да прехвърли на Клиента собствеността и да му достави заявената за покупка от него стока, след заплащане на дължимата цена за същата.
  • Да достави артикул със съответното качество, правещо го годен за обикновената му употреба.
  • Да използва предоставените от клиента лични данни – име, адрес, телефон, e-mail и др. данни за изготвяне на фактура (когато потребителя желае да получи такава), единствено за нуждите на договорните отношения на страните, възникнали при ползване на сайта, при условията на Закона за защита на личните данни.
  • Да полага дължимата грижа, с оглед поддържане на вярна и актуална информация относно стоките и предлаганите услуги.
  Клиентът има право и се задължава:
  • Да посочи верни лични данни, телефон, адрес за доставка и електронен адрес.
  • Да плати цената на поръчаната стока.
  • Да заплати разходите по доставката на поръчаната.
  • Да съдейства и осигури получаването на поръчаната стока.
  • Да не извършва действия, с които нарушава законодателството в Република България.
  • Да не извършва фиктивни заявки или каквито и да било други действия, с които да затруднява работата на сайта или за причинява вреди на дружеството продавач.
  • Да не накърнява правата на интелектуална и индустриална собственост, било то на собственика на сайта или трети лица.

  Гаранционни срокове

  ЖИЖО-82, като оторизиран вносител на стоките на концерните „Michelin”, „Continental” и „Goodyear”, поема съответната гаранционна отговорност като ще отговаря пред купувача за всички недостатъци / производствени дефекти / на предлаганите автомобилни гуми, възникнали при тяхната правилна и отговаряща на съответните експлотационни стандарти употреба, за срок до 2/две/ години, от датата на закупуването им. В случай на проявил се през гаранционния период недостатък на закупената автомобилна гума, ние ще Ви заменим дефектната гума с нова, срещу заплащане на процента на амортизация до предявяване на рекламацията или ще Ви възстановим остатъчната стойност на гумата. За целта, при проявен производствен дефект, се обърнете към най-близкия оторизиран наш представител, като му представите настоящата гаранционна карта и гумата, без да я демонтирате от джантата. Рекламацията се разглежда в срок до 1 (един) месец, след датата на заявяването й. Рекламации не се приемат при - липса на оригинална, попълнена и подпечатана, гаранционна карта или документ, удостоверяващ покупката; както и в случай, че не се четат щампованите серийни номера и DOT номер на гумата, а така също и при неправилна употреба и в случай на използване на гумата по неадекватен на предназначението и начин, в т.ч. неправилен монтаж / демонтаж, неправилен ремонт и експлоатация, недостатъчно напомпване или пренапомпване, въздействие на органични разтворители (бензин, нафта, масло и др.), неизправност в ходовата част на автомобила, натоварване несъответстващо на товарния индекс, отбелязан на гумата, експлоатация със скорост, несъответстваща на скоростния индекс на гумата. Уведомяваме Ви също, че при използване на гумите по начин, неадекватен на предназначението им, се повишава рискът за безопасността и сигурността на транспортните средства, на които са монтирани, респективно на лицата, вещите и превозните средства, намиращи се в близост. Независимо от така поетата търговската гаранция, съгласно ЗЗП отговаряме за липсата на съответствие на закупените стоки с договора за продажба. Гаранцията на ниво монтаж се прилага единствено когато дейностите по демонтаж, монтаж и баланс на гумите са извършени в център ЖИЖО. Ние гарантираме, че монтажът на гумите ще бъде без дефекти и предоставяме на клиента срок от 15 дни, в който безплатно ще извършим повторен демонтаж, монтаж или баланс в случай че такива се появят. Гаранцията на ниво монтаж не покрива дейности, извършени от други сервизни центрове, различни от ЖИЖО. Независимо от търговската гаранция “ЖИЖО” отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112 до чл.115 от ЗАКОНA ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката всъответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин наобезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1. https://kzp.bg/ - гореща линия на потребителя 0700 111 22 info@kzp.bg -Kомисия защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта - https://ec.europa.eu. Тези общи условия са валидни с публикуването им на сайта на 21.06.2017г

  Поръчване

  При всякакви проблеми и въпроси възникнали при поръчки от нашия електронен магазин моля потърсете ни на телефоните за връзка.

  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

  Клиентите на електронния магазин имат възможност да изберат начина на плащане:

  • Наложен платеж

  При всякакви проблеми и въпроси възникнали при поръчки от нашия електронен магазин моля потърсете ни на телефоните за връзка.